SHH LOGO
SHH LOGO

 

Matthias Lidin

Namn: Matthias Lidin
Titel: Leg ssk, specialistsjuksköterska, fil mag
Anställd som: Forskarstuderande
Telefon: 08- 51774713
E-post: matthias.lidin@karolinska.se

Registrerad vid och datum: Registrerad 24 september 2014, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin

Projekttitel: Att introducera livsstilsarbete i klinisk praxis – studier av effekter och attityder av ett strukturerat livsstilsinterventionsprogram på en hjärtklinik

Projektbeskrivning: Livsstilsrelaterade sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer är ledande orsaker till för tidig död.  Trots att såväl insjuknande som dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar minskat kraftigt de senaste decennierna, drabbas fortfarande cirka 40 procent av svenska män och kvinnor av hjärt-kärlsjukdom. Kunskapen om livsstilens betydelse för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar har ökat de senaste decennierna. Syftet med projekt är att beskriva och utvärdera en strukturerad intervention för att förändra ohälsosamma levnadsvanor hos personer med hög kardiovaskulär risk på en hjärtklinik. Interventionen består av ett program som består av personcentrerat hälsosamtal, recept på fysisk aktivitet som arbetats fram tillsammans med patienten samt fem sammankomster där en sjuksköterska och läkare undervisar och diskuterar med patient och anhörig om fysisk aktivitet, stillasittande, matvanor, riskbruk av alkohol och tobaksbruk, stress och beteendeförändring. Interventionen pågår under ett år med uppföljningssamtal med sjuksköterska efter sex månader.

Nationella och internationella rekommendationer om kardiovaskulär prevention fokuserar nu allt mer på levnadsvanor. Det saknas dock till stor del utvärderingar av livsstilsinterventioner i klinisk verksamhet. Projektet förväntas bidra med ny och ökad kunskap om hur man kan arbeta i klinisk vardag med ohälsosamma levnadsvanor för att minska den kardiovaskulära risken.

Huvudhandledare: Mai-Lis Hellènius, Professor, Institutionen för Medicin Karolinska Institutet, Livsstilsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bihandledare: Monica Rydell Karlsson, Med dr, leg ssk, högskolelektor, Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet Danderyds sjukhus. Elin Ekblom Bak, Med dr, Post doc., Gymnastik och idrottshögskolan

- länk till publikationer