SHH LOGO
SHH LOGO

Jörgen Medin
Titel: Leg sjuksköterska, Med.dr
Anställd som: Högskolelektor
Telefon: 08-406 29 62
E-post: jorgen.medin@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9512-3374
Disputationsår: 2010

Avhandlingens titel
Eating situations among women and men post-stroke

Pågående projekt
Sömn på sjukhus
Sömn är viktigt för att upprätthålla god hälsa och sambandet mellan sömn och immunförsvar är vetenskapligt fastställd. I samband med sjukdom och/eller kroppsskada ökar människans behov av sömn och det finns ett samband mellan sömnbrist och svåra sjukdomstillstånd samt en ökad dödlighet.
Ett flertal studier visar att sömnstörningar och sömnbrist är vanligt förekommande hos patienter som vårdas på sjukhus. En störd sömn inverkar på sömnkvaliteten som inverkar på patienters förmåga att koncentrera sig, hantera stress och oro samt kan leda till upplevelse av sänkt smärttröskel. Att främja patienters sömn i samband med sjukhusvård är en viktig åtgärd inom omvårdnad. Projektet syftar till att utforska och undersöka faktorer som inverkar på vård vid akutsjukhus i Sverige samt att undersöka hur dessa kan komma att främja patienternas sömn ur ett patient- och omvårdnadsperspektiv.

MediYoga vid paroxysmalt förmaksflimmer
Förmaksflimmer (FF) kan delas upp i tre grupper; paroxysmalt (PF), och permanent (kroniskt). Vid PAF kan hjärtfrekvensen vara 150-170 slag/min och övergår oftast spontant till normal hjärtrytm. PAF ger oftast symtom i form av tryck i bröstet, yrsel, nedsatt kraft och oro. Förmaksflimmer är en av riskfaktorerna för insjuknande i stroke. N Personer med symtomatisk PAF skattar lägre livskvalitet än personer med andra hjärtsjukdomar. Psykologisk stress förekommer hos dessa individer, vilket ger känslor av oro och försämrad livskvalitet vid attackerna. Det finns ett flertal former av yoga. MediYoga kommer ur Kundaliniyoga. Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) har skapat detta program för olika sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar. MediYoga är utformad så att deltagarna kan utöva många av rörelserna sittandes på en stol. Yoga har visat sig ha en positiv effekt på blodtrycket, minska recidiv av FF och öka livskvalitén. Inom hjärtsjukvården behövs flera behandlingsmetoder för att t.ex. minska risken för insjuknande i stroke samt öka livskvaliteten för personer med PF.

MediYoga är en enkel behandlingsmetod som kan genomföras både på sjukhuset och i hemmet, det skulle kunna ingå i sekundärpreventiva åtgärder. Huvudsyftet med studien är att undersöka MediYogans effekt på livskvalitet, biomedicinska markörer, blodtryck och hjärtfrekvens samt studera om det är skillnad i effekt avseende kön hos personer som diagnosticerats med paroxysmalt förmaksflimmer.

Bihandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Linda Gellerstedt, Patients´ sleep during care in emergency hospital in Sweden - patient and nursing perspective
Maria Nilsson, Effekter av Mediyoga hos personer med paroxysmalt förmaksflimmer

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)