Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp
Utskrivet: 2018-02-19 05:04:07
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=118&sida=723
Kurskontakt:

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Agneta Wennman-Larsen, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
 


Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp
 

HALVFART

UPPDRAGSUTBILDNING
Programmet ges också som reguljärt utbildningsprogram

Anmäl dig till hela programmet eller enstaka kurs!

Utbildningsbeskrivning
Framtidens palliativa vård behöver specialistutbildade hjärtsjuksköterskor för en trygg och säker vård. I detta program inhämtar Du specialistkunskaper utifrån ett personcentrerat förhållningssätt inom området palliativ vård.
För att kunna ge en evidensbaserad lindrande vård i den palliativa fasens alla delar behöver specialistsjuksköterskan omfattande omvårdnads- och medicinska kunskaper och kompetens att tillämpa dessa kliniskt. Förmåga att medverka i kvalitetsutveckling och tillämpning av aktuella forskningsresultat är av stor betydelse för att kunna ge en trygg och säker vård. Interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga är andra relevanta spetskompetenser som behövs inom palliativ vård och ingår i utbildningsprogrammet.

Kurser

Kurser under studieår 1
- Den palliativa vårdens värdegrund och etik 7,5 hp (läs om kursen)
- Symtomhantering inom palliativ vård 7,5 hp (läs om kursen
- Närståendes resurser och behov i palliativ vård 7,5 hp (läs om kursen)
- Teamarbete, kommunikation och ledarskap inom palliativ vård 7,5 hp (läs om kursen)

Kurser under studieår 2
- Forskningsmetodik 7,5 hp
- Självständigt arbete 15 hp
- Utbildning och utveckling inom palliativ vård och omvårdnad 7,5 hp  (läs om kursen)

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudperson och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större ansvar läggs på studenten. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.
För att garantera hög kvalitet, forskningsanknytning och klinisk relevans ges undervisningen av högskolans lärarteam med specialkompetens inom palliativ vård samt externa kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor och aktiva forskare.
Programmet är upplagt så att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i den virtuella utbildningsmiljön Sophia Education Online (SEO). I denna miljö genomförs även digitalt överförda föreläsningar, seminarier och dialog mellan lärare och studenter. Under campusdagarna, två-fem dagar var 10:e vecka, genomförs simuleringar, scenarieövningar, föreläsningar och examinationer. Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL) och fältstudier kan genomföras på hemorten.

Progression och professionell utveckling
Kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning.

Examination
Teoretiska och kliniska examinationer utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs.

Betygsskala
Som kursbetyg tillämpas en tvågradig betygsskala med betygsgraderna G (godkänd) och U (underkänd).

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i
omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska